注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

“实”全十美班

结实 诚实 踏实 充实

 
 
 

日志

 
 

一下语文全册 看拼音写词语  

2014-05-18 16:14:41|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

看拼音写词语(第一单元)

wàn  yī    dīng  dōng   yuán  dīng    dōng  tiān    shuō  huà 

 

dōng   rì     tīng  shuō    xiào  huà    péng  you    diàn  huà 

 

yǒu  qíng    tóng  huà   chūn  fēng    yǒu   hǎo    yǒu   ài

 

lǜ   huà     huā  cǎo      yé   ye    zhòng  huā     jié   mù  

 

suì  yuè    qīn   ài      gǔ   shī     jiào  shēng   duō  shǎo

 

xǔ   duō     dào  chù     zhī  dào    lián  máng   mǔ   qīn

 

 gāo  xìng    shào  ye     xíng  zǒu    zhī   liao     zhī  shi

 

zì   xíng  chē   qiān  shān  wàn  shuǐ   bǎi   huá   qí  fàng

 

rén  xíng  dào   yáng  chūn  sān  yuè     gǔ  wǎng  jīn   lái

 

qīn  péng  hǎo  yǒu  chūn  huí  dà    dì  qīng  shān  lǜ  shuǐ

 

看拼音写词语(第二单元)

qīng  xǐ     rèn  zhēn     sǎo  dì     zhēn zhèng    rèn  shi

 

fù   mǔ     bà   ba     wán  quán    zhēn  qíng    sào  bǎ

 

guān  xīn     xiě   zì    wán  gōng    kāi  guān     huà  jiā

 

guān  bì     shū   xiě     jiā  xiāng    kàn   jiàn   jiā  zhǎng

 

zuò   jiā     tīng  xiě     shōu  kàn   zhào  liàng    shū  fǎ

 

xiào  liǎn    sǎo  xìng    kāi   huì    mā   ma     xiào  huà

 

nǎi   nai    zhōng  wǔ     huì  hé     fàng  xīn    huí  shōu 

 

nán   nǚ     tài  yang    shēng  qì     niú  nǎi      qì  xiàng 

 

zǎo  shàng    chū  qù     kōng  qì    míng  liàng   jìn   qù 

 

zháo  liáng    hé    jiā  huān   lè      quán  xīn  quán  yì

 

看拼音写词语(第三单元)

 hé   píng    yǔ   wén    xíng  lǐ      xiú    lì    tīng  huà 

 

  yǔ   qì     hé   fēng     xiù  měi    xiāng shuǐ    dǎ   tīng 

 

qīng  xiāng   lián  máng   yuǎn  fāng    yí   dìng   fāng  xiàng

 

  yǐ  hòu    xiàng  wǎng  hòu  miàn    gèng  jiā      zhǔ  yì

 

 gān  jìng    xiān  sheng   zǒng   lǐ    gàn  huó     gǎn  kuài 

 

  dé   yì      qǐ   lái    guāng míng   tóng  xué    gōng  zuò 

 

shēng  yì     gōng  rén    zhuàn mén    qǐ    lì     gāo  míng

 

zhuān  xīn     rén  cái     gāo   jí     jūn  duì     hé  tong 

 

qiān   jūn  wàn  mǎ  shān  qīng shuǐ  xiù  qiān  yán  wàn  yǔ

 

qiān  fāng   bǎi   jì   niǎo  yǔ  huā  xiāng yuǎn  zǒu  gāo  fēi

 

看拼音写词语(第四单元)

mǎ   yǐ     qián  miàn   kōng  qì     fáng  jiān    shàng wǎng

 

cóng  qián    kōng  jiān    shū  fáng     yú  wǎng    gǔ    shī 

 

zhú  lín     tóng  nián   huáng  hé    guān  bì      lì  zhèng 

 

tóng  huà   huáng  shā     qǐ    lì     kě  shì      shì   fēi

 

huā  duǒ     měi   lì      wǒ  men     yè  piàn     guò  hé

 

shí   jiān   wǎng  bā     fēi  chóng   xiàng wǎng     dé  dào

 

shù   lín     hé  miàn     jiě   jie     jiè  kǒu      nǎ   lǐ

 

yǐ   wǎng     hé  mǎ     dōu  shì     qián  jìn     tài  kōng

 

 měi  hǎo  jiè  yòng  qíng  kōng  wàn  lǐ   bì   mén  bù   chū 

 

liǎng  shǒu kōng  kōng  tiān  mǎ xíng  kōng  dé   yì  yáng yáng

 

看拼音写词语(第五单元)

kě    pà     gēn  tou    liàng  guāng  liáng  kuài   bīng  liáng

 

 lì   liàng    zuì  hòu      rè  liàng    gōng yuán    yīn  wèi 

 

gēn  cóng   xiào  liǎn     liǎn  miàn   yáng guāng    dà  liàng

 

 yuán dīng    yuè  guāng    kě   shì     kě   yǐ     shí  tou

 

 kě    ài      bàn  fǎ     zhǎo  dào     xǔ  duō      yě   xǔ

 

 xǔ    kě     fēn   bié     gào  bié     sòng  bié    dào  chù

 

  nà    lǐ    jīng  xià    jiào  shēng    zài   jiàn     zài  sān

 

 dà  xiàng    qì  xiàng    hǎo  xiàng    zuò  zhǔ     diǎn  tóu

 

 zhào míng   zhào  xiàng   duì  xiàng   yuán  yīn    guǒ  yuán

 

shuí  shì shuí  fēi   bié  kāi  shēng miàn   zì   bù  liàng  lì

 

看拼音写词语(第六单元)

huáng  shā    hǎi  miàn    shàng  hǎi    shí  qiáo    zhú   yè

 

 jūn   duì     hé  miáo    jǐng  kǒu     jiā  xiāng   jiàn  miàn

 

 wàng  jì     xiǎng niàn    xiǎng  fǎ     hǎi   jūn     shā  dì

 

 guó  wáng   cóng  qián    zhè  biān     jìn  kǒu     pǎo  dào

 

 zhī   dào    bǎo  bèi     cǎo  yuán    yuán  lái     nán   nǚ 

 

ài   xīn     duì  xiā    chuī  niú     dì  fāng     kuài   lè 

 

lǎo  shī    kuài  huo      kě  lè     fēng  chuī   yǔ   dǎ

 

 niàn  niàn  bú  wàng cóng  tóu   zài   lái   fēi  shā  zǒu   shí

 

 jǐng  jǐng  yǒu  tiáo  shī qíng  huà   yì  xīng xīng  diǎn diǎn

 

zuò  zuò   yè     huà  lóng diǎn  jīng    fēng  chuī cǎo  dòng

 

看拼音写词语(第七单元)

cháng duǎn     duì   zi     lěng  dàn     rè  qíng    duǎn  chù

 

lā   chē     bǎ  shǒu     sào  bǎ     zhòng huā     chī   kǔ

 

 xīn  qíng   shēng  huó   kuài  huo     liàn   xí     xué   xí 

 

kǔ  tou     fēi  chāng    xué  shēng   xué  wèn    fáng  jiān

 

 shí   jiān    huǒ  bàn    gòng  tóng     qì   chē    fēn   bié

 

 zhǐ   yào    yāo  qiú     méi  yǒu     zuò  wèi     hái   zi  

 

xuǎn shǒu     chī  jīng   ràng  wèi    zhǒng  zi     duì  huà 

 

lěng  qīng   bīng lěng     rè    ài     tóng  qíng    sòng  gěi

 

qíng  tóng  shǒu  zú   sān  cháng liǎng duǎn gōng  gòng  qì  chē

 

 jiào   kǔ   lián  tiān  kǔ   jìn  gān  lái   shì  fēi   fēn  ming 

 

看拼音写词语(第八单元)

dōng  nán   xī   běi  jiāng  hé   hú   hǎi   hú  guāng shān  sè

 

zuò   lì   bù   ān  wú  zhōng shēng  yǒu  gè   jiù   geè   wèi

 

 shí   wàn  huǒ  jí   ěr   mù   yì   xīn  jǐng  jǐng  yǒu  tiáo 

 

xīng  xīng  diǎn diǎn  jiù   yè   chéng  jiù  dǎi  tóu  jiǎng  zuò

 

 hǎi  dài       jí  máng   zhāo   jí    yǒu  míng    míng  zì

 

 fā   shēng   zuò  wèi     chéng  lì   chéng  zhǎng   zǎo  wǎn

 

 huó  dòng    xīn  wén    shén  me    biàn  huà      tiáo  lǐ

 

 miàn  tiáo    qiū  tiān     zhǐ  yǒu    xīng  qiú     xuě  huā

 

bāng  máng   qǐng wèn     zú   qiú     wán  xiào    tiào  gāo

 

 táo   shù     shù  lín     gāng  cái    lán  huā     gè  zhǒng

 

看拼音写词语(综合)

shuō  huà   péng  you     nǐ   men    fù   mǔ      yǐ   hòu

 

 zhǔ   yì     mǎ   yǐ     yīn  wèi     bàn   fǎ    xiǎng  niàn

 

 kuài   lè     rè  qíng    lěng  dàn      liàn  xí     huǒ  bàn

 

 fēi  cháng    shén  me     gāo  xìng    gǔ   shī    rèn  zhēn 

 

huà  jiā     fàng  xué     shōu  kàn    guān  bì     xiě   zì 

 

yí  dìng    gǎn  kuài    míng liàng    gān  jìng    tóng  shí

 

zhuān  xīn    yǐ   qián    fáng  jiān     fēi    jī    sòng  bié

 

  kě   shì   huáng  hé      kě   pà    gēn  cóng     lì   liàng

 

 zuì   hòu    yáng guāng    shā   fā    shù   lín     xǔ   duō

 

 xiào  liǎn    zuì  hòu      zuò  wèi    huó  dòng    nán  hái

 

  xī   hú     xuě  qiú     jí  máng    chéng  jiù    xué  wèn

 

 miàn  tiáo    lǎo   shī    pǎo  dào     zǎo  wǎn    gāng  cái 

 

cǎo   dì     táo  shù     tiào  gāo    bāng  máng   yǒu  míng

 

 zhī   dào    zhǐ  yào     nán   nǚ     jiā  xiāng   xíng  dòng

 

 

                          

  评论这张
 
阅读(95)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018