注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

“实”全十美班

结实 诚实 踏实 充实

 
 
 

日志

 
 

二下语文期末复习之看拼音写词语参考  

2015-06-05 11:29:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
第一单元
tuō yī fu   jiě dòng  xī liú   mián huā   tàn tīng   yáo tóu huàng nǎo
________ _________ _______ _________ _________ ___________________
huāng shān yě lǐng   duǒ cáng  wèi lái  dǎ qù  fàn diàn   xú xú shàng shēng 
_________________ __________ ______ _______ _________  _____________
kū wěi   shāo jiāo   guāng róng   qīng cài     zhù sù   shì jiè   pào hōng
_______ __________ ___________ __________ _________ ________ ________
jǐng gāng shān   zhú sǔn   fā yá  hǎn jiào   qiān hū   wàn huàn   
_____________ _________ ________ _________ _________ __________
xiōng dì    biǎo gē  jīn gǔ   chōu dòng   guǎi  mài   jiāo shuǐ zhōng diǎn
________ _________ ________ ___________ ___________ _________ _________
ān  jìng    tǎng xià   gǎn xiè   jiàn jiàn   xì wēi 
__________ _________ ________ __________ ____________
第二单元
wǎ piàn   yìgǔ qīng quán   hū rán   jiē guǒ     qīng cuì
(      )  (              )  (      )  (      )  (        )
bǎo tǎ    dù jué   dù juān    gǎn mào    léi diàn    huá xià  
(    )    (     )   (     )   (        )  (      )  (       )
xū qiú  nián  mài   rù mí   zhū sī mǎ jì    shū  shu
(     ) (        )  (     )  (            )   (       )
fēng lì   dī shuǐ chuān shí     piāo  sǎ    ní  nìng  
(     )   (               )    (      )    (        )
róu ruò   pū miàn ér lái    hé pán tuō chū    yīng  gāi
(     )  (           )   (           )   (        )  
hún shuǐ mō yú  mén líng      mò wěi      fēn fāng   
(            )  (        )     (      )    (       )
第三单元
hǎi  dǎo   kuò zhǎn   jiàn  shè   qīng shā     huán  qiú   
(       )  (        )  (       )  (         )    (        )
huán  rào   yōu shèng   yǐn cáng   yuē  huì   dā cǎo fáng
(        )  (         )  (       )  (      )  (          )
zhè jiāng shěng   mào mì   shèng kāi    wéi  wù  ěr  zú
(            )  (      )  (         )   (               ) 
jì  jié   liú  xué   xìng  zi    tián  mì   shān  pō   tú  dīng
(    )  (       )  (       )   (       )  (        )  (       )
zhāi píng guǒ   shān gōu   zú gòu   lóng gōng    ēn  qíng   
(           )  (       )  (      )  (       )   (       )
zhù shòu    sōng  bǎi    huó  pō     tè  yì     jìng ài   
(       )   (        )   (       )   (      )   (      )
xiān yàn    jiǎo  bù    yìn  dù    fèng  huáng    huā  shù   
(      )   (       )    (      )   (          )   (        )
gōu  huà    zhèng  fǔ    dān  dú     zhēng  duó    dǎ  bàn  
(       )   (         )  (        )   (          )   (        )
xióng  wěi     wěi  àn    shǎn  shuò    jīn  bì  huī  huáng
(           )  (       )   (         )    (                 )
第四单元
lìng  wài   zhì  xiàng   nán  tí   tí  wèn    lǎng  dú
(        )  (         ) (       ) (        )  (        )
shuǐ  màn  jīn  shān   hǒng  piàn   hē  shuǐ    dāo  kǒu
(                   ) (          ) (        )  (         )
chū  ěr  fǎn  ěr    yāo  qiú    réng  rán     shǐ  yòng   
(               )  (        )  (         )   (          )
biàn  lì   yīng  xióng   fā  piào   zhěng  lǐ   fāng  shì
(      )  (           ) (        ) (         ) (         )
dé  guò  qiě  guò   líng dān miào yào   wū  hēi   lán gān
(               )  (                ) (      )   (      )
yì shù  xiǎn  xiàn   hū  rán   qīng  sī  xié  fēng  xì  yǔ
(     ) (          )  (       ) (       ) (                ) 
zhǎ yǎn   jiāng  tāo    chén jiù   zhuàn  quān  
(      )  (        )   (        )   (           )

第五单元
wú shān guǎng chǎng   bāo  hán   mén chuāng    huǒ  lú
(                  )  (       )  (          )   (       )
dà  xīng  ān lǐng   yī  míng  jīng  rén  jué  miào   liǔ zhī
(                ) (                   ) (          ) (     )
yín  hé   yān  wù    tíng  bó    liú  xíng    pèng  zhuàng     
(      ) (       )  (        )  (         )   (            )
chuí  luò   chén  diàn  diàn   qī  yā   chán  yì   xī  shū
(        ) (                ) (      ) (        ) (       )
táo  zhī  yāo  yāo    luàn  le  zhèn  jiǎo     cǎi  hóng  
(                 )   (                    )  (         )
chuān yuè   zhī zhū  shū  cè   yán  shí   zhēn  bǎo  pā xià
(       ) (        ) (      ) (        )  (        ) (      )
jiǎo  yìn   páo  tǔ   mái  mò   hǎi  lù  kōng   zhēn  duì   
(        ) (       ) (       ) (             )   (        )
tiě  jì   zhì  jiǎn     hòu  dào    dǐ  xì   zhōng  chéng 
(      )  (        )  (        )  (       )  (            )
jiào  dǎo   dēng  zhǎn   jī  jí    chóu  mì    huāng  máng
(        ) (          )  (      )  (        )  (           )
  第六单元
fā dāi    jīng shāng   tú  mǒ   yōng  jǐ   gǒng  qiáo
(     )  (          ) (      )  (        )  (          )
jué xīn    jià zhí    jīn qián   gòu wù     pī wén   pò  suì
(     )  (      )  (       ) (        )  (       ) (       )
píng lùn  bào gào   bō  li   shí mài zi     dàng qiū  qiān 
(      ) (      )  (      ) (         )   (             )
huá liu   jì  xù    fēng  cún  jiāo  bīng  bì  bài   gē  bo  
(     )  (     )  (         )  (                 ) (      )
jiāo  ào    līn  shuǐ  tǒng   cōng  ming    huàng  dòng    
(      )  (               )  (          )  (          ) 
第七单元
bā  de  yī  shēng   xiǎo  qiǎo  líng  lóng   yì  tuán  zāo
(                ) (                      ) (             )
lóu  fáng   yún tī  kěn  dìng  nǎo dài   jīn gǔ
(        ) (      ) (         ) (       ) (      )
jīng  yà  pài chū suǒ   xī yǐn  chén liè   chì bǎng
(      )  (          ) (      )  (      )  (         )
mì  fēng   qiāo  dǎ   fù  jìn   kān  shǒu   diū  qì   
(       ) (        ) (       ) (         ) (        )
huā fèi   xī wàng  suàn  shu   cóng cǐ   dǎ zhuāng
(     )   (      )  (       )   (      )  (        )
huà  féi   huī méng méng   tǎo lùn    yàn wù  
(       ) (              )  (        ) (        )
bīng  dòng   dàn  ké   yě  yā   zì  fù   tiān  é
(         ) (       ) (      ) (      ) (        )
第八单元
tāng  sháo  běi dǒu xīng  zhū  yuán  yù  rùn   shǔ shù
(         ) (          )  (                 ) (       )
zuān  rù   yán  fā   shuì  jiào   chā  jù   lí  qù   
(       ) (       ) (          ) (       ) (       )
zé  mà  jiǎn chá   qì  yóu    tuán  tuán  zhuàn   
(      ) (        ) (       )  (                 )
liè rì  yán yán   kuā kuā  qí tán   jiǎng  zhāng   
(            )  (               )  (             )
wáng  yáng  bǔ  láo   ròu  mò   nài  xīn   mí  yǔ  
(                  ) (       ) (        ) (        )
lèi  bié   yán  hán   tòng  chì  gǎn  rǎn
(       ) (        ) (         )(        )

  评论这张
 
阅读(89)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018